REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPOŁECZNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO „OAZA POD LASEM”

 1. Teren gospodarstwa jest miejscem służącym do wypoczynku, zabawy i edukacji. Jest jednocześnie czynnym gospodarstwem rolnym.
 2. Osoba korzystająca z gospodarstwa i jego udostępnionych obiektów i wyposażenia przed rozpoczęciem korzystania winna każdorazowo zapoznać się ze szczegółowym regulaminem poszczególnych wydzielonych stref. Wejście wyżej wymienionych osób i przebywanie na terenie gospodarstwa oznacza, że godzą się one na treść niniejszego regulaminu i zobowiązują się go przestrzegać.
 3. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie gospodarstwa tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
 4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice i prawni opiekunowie.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży niepełnoletniej oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.
 6. Administrator gospodarstwa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas pobytu osób korzystających, którzy przebywają na terenie gospodarstwa na własną odpowiedzialność.
 7. Za zgodą administratora i po spełnieniu wymagań związanych z utrzymaniem czystości, jak i z bezpieczeństwem przebywających osób dopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt (pies, kot).
 8. Gospodarstwo czynne jest od wiosny do jesieni przez cały tydzień od 8 oo do zmierzchu.
 9. Korzystanie z gospodarstwa jest odpłatne, wg aktualnego cennika.
 10. Ceny biletów wejściowych nie zmieniają się w trakcie sezonu.
 11. Zakupiony bilet uprawnia do przebywania w gospodarstwie bez limitu czasu danego dnia.
 12. Fotografowanie i filmowanie na terenie gospodarstwa jest bezpłatne.
 13. Na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu oraz innych używek,
  • przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • niszczenia terenu lub jego wyposażenia,
  • zaśmiecania,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności,
  • dewastowania urządzeń i niszczenia sprzętu,
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego, w tym używania nagłośnienia muzycznego,
  • używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.
 14. Zabronione jest otwieranie drzwi i wchodzenie do obiektów i pomieszczeń technicznych gospodarstwa.
 15. Na terenie gospodarstwa niedopuszczalne są zachowania agresywne oraz powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.
 16. Korzystający zobowiązują się zachowywać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej.
 17. W przypadku rażącego nieprzestrzegania regulaminów, korzystający będzie zmuszony niezwłoczne opuścić teren gospodarstwa.
 18. Za rzeczy zagubione, skradzione czy pozostawione na terenie gospodarstwa administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących korzystanie z gospodarstwa , korzystający powinien zwrócić się o informacje do administratora.
 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ogólnym i regulaminami szczegółowymi za obowiązujące uważa się przepisy Kodeksu Cywilnego.
REZERWACJA

Rezerwacji terminów dla pobytu dla grup zorganizowanych należy dokonywać telefonicznie lub osobiście z odpowiednim wyprzedzeniem

KILKA WAŻNYCH ZASAD:

 • Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bezzwłocznie administratorowi.
 • Respektuj zasady Fair Play i szanuj słabszych od siebie.
 • Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektów, sprzętu i wyposażenia gospodarstwa.
 • Doceń pracę jaką wkłada administrator gospodarstwa w jego utrzymanie.

ADMINISTRATOR GOSPODARSTWA:

Administratorem Społecznego Gospodarstwa Rolnego „Oaza Pod Lasem” jest Mutual Credo sp. z o. o.o. - Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Poznaniu os. Armii Krajowej 95 61-381 Poznań Oddział w Daleszynie 12  63-800 Gostyń.


Dane rejestrowe oddziału:

NIP 6961880755  REGON 630331730-00021  KRS 0000183559

TELEFONY ALARMOWE:


  • Tel. kom.                                                                          112
  • Policja                                                                              997
  • Pogotowie ratunkowe                                                         999
  • Straż Pożarna                                                                   998
  • Administrator                                                        516834700

ŻYCZYMY BEZPIECZNEGO POBYTU!