SPOŁECZNE GOSPODARSTWO ROLNE OAZA POD LASEM W DALESZYNIE


Co mówi statut Spółki

W statucie Spółki Mutual Credo sp. z o.o. jest zapisane, że rolnictwo społeczne (zielone rolnictwo dla zdrowia) jest zespołem działań prowadzonych przez spółkę, wykorzystujących zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, po to aby wytworzyć na obszarach wiejskich świadczenia społeczne, takie jak rehabilitacja, terapia, chronione zielone miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i inne działania przyczyniające się do integracji społecznej. Spółka w ramach działalności gospodarstwa społecznego wdraża model rolnictwa społecznego łączącego dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne/usługi prozdrowotne na poziomie lokalnym. Działalność ta jest ściśle powiązana z wielofunkcyjnym charakterem społecznego gospodarstwa rolnego i w pełni wpisuje się ideę rozwoju obszarów wiejskich.


Motywy powołania  gospodarstwa 

  • Pragnienie przyjścia z pomocą konkretnym grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.
  • Chęć dzielenia się życiem wiejskim z osobami, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji.
  • Świadome poszukiwanie alternatywy dla dotychczasowego modelu rolnictwa przemysłowego.
  • Konieczność zmiany nawyków żywieniowych.
  • Potrzeba zintensyfikowania działań na rzecz promocji zdrowia i upowszechniania profilaktyki zdrowotnej oraz popularyzowania zdrowego stylu życia.
  • Zapotrzebowanie społeczne związane z edukacją prozdrowotną i ekologiczną.

Geneza powstania gospodarstwa

Obecnie obserwuje się wzrost znaczenia bezpośredniego kontaktu z rodziną wiejską i gospodarstwem rolnym, jako powodu zainteresowania wypoczynkiem na wsi. Wieś - to bogactwo wielu wartości, niedostępnych dla mieszkańców miast. Niektórych z tych wartości nie widać: cisza, śpiew ptaków, zapach ziół, świeże powietrze. Jedni lubią krajobraz, inni cenią charakterystyczne rysy architektury wiejskiej, są też amatorzy ludowej sztuki albo ludowej mądrości. Życie na wsi to także przywilej posiadania „własnej" ziemi, własnego domu i gospodarstwa. Mieszkańcy wsi bardziej niż mieszkańcy miast czują się odpowiedzialni za miejsce, które do nich należy, o które trzeba dbać. Nie możemy też zapominać o zdrowiu: żywności, ruchu na świeżym powietrzu, zdrowych międzyludzkich relacjach, zdrowej zabawie - to wszystko bez wsi nie może nabrać właściwego znaczenia. Wieś źródłem zdrowia? Zdrowym miejscem do życia? W przypadku tego gospodarstwa należy tak na wieś spoglądać. 


Co to jest rolnictwo społeczne?

Rolnictwo zaangażowane społecznie, określane także mianem „rolnictwa z misją społeczną", „rolnictwa społecznego" czy „zielonej opieki" i jako innowacyjne podejście wpisujące usługi społeczne w nurt rolnictwa wielofunkcyjnego. Rolnictwo społeczne wychodzi naprzeciw wielu problemom współczesnej cywilizacji, odpowiadając na społeczne wyzwania związane z rozwarstwieniem społecznym, starzeniem się społeczeństw, rozwojem chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, problemami rynku pracy. Nie mniej ważna od leczenia, reintegracji czy włączenia społecznego jest profilaktyka i równoważenie deficytów cywilizacyjnych. Kontakt z autentycznym rytmem gospodarstwa rolnego, roślinami i zwierzętami gospodarskimi, uczestnictwo w cyklu wytwarzania żywności mają potwierdzony naukowo korzystny wpływ na rozwój emocjonalny i umysłowy człowieka.


Edukacja

Szansę na wywołanie lepszego zrozumienia wsi i wytworzenia osobistej relacji ogółu społeczeństwa z rolnictwem upatrujemy przede wszystkim, w działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w tym budowanie więzi międzypokoleniowej.

Celem przyjazdu dzieci do naszego gospodarstwa jest przede wszystkim poznanie pracy na wsi, zwrócenie uwagi na wysiłek związany z wyprodukowaniem żywności i przez to wzbudzenie szacunku dla pracy rolnika, jako producenta żywności. Jest to również wzbogacenie wiedzy przyrodniczej oraz edukacja ekologiczna i prozdrowotna.Nie do przecenianie jest też bezpośredni kontakt ze zwierzętami gospodarskimi i domowymi.Obcowanie ze zwierzętami uczy wrażliwości i bezinteresowności oraz rozbudza potrzeby poznawcze.

Gospodarstwo jest też miejscem zabaw edukacyjnych.Położenie geograficzne Daleszyna

 

Gmina Gostyń charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem krajobrazu, wyjątkiem jest rozciągający się przy granicy miasta znaczny i zróżnicowany pod względem rzeźby terenu kompleks leśny w Starym Gostyniu i Daleszynie. Las Starogostyński i graniczący z nimi las Szwajcarja (oryginalna pisownia, nazwa historyczna) należący do sąsiedniej wsi Kosowo, położone są na malowniczych wzgórzach morenowych.W środku tego kompleksu znajduje się rezerwat przyrodniczy „Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym”. Z kolei las Daleszyński znajduje się w otoczeniu malowniczych łąk zlokalizowanych nad kanałem Obrzańskim i jego odnogą rowem Starogostyńskim, do którego wpada Dopływ z Goli. Cały ten teren znajduje się w granicach krzywińsko - osieckiego obszaru chronionego krajobrazu.

Poprzez obszar Starego Gostynia prowadzi szlak turystyczny, jakim jest Międzynarodowa Trasa Rowerowa R9 – tzw. Bursztynowy Szlak.


Krótka historia wsi Daleszyn

Wieś Daleszyn opisywana jest w archiwalnych dokumentach, jako Dalesino, Dalieszino, Daleschino, Daleszyno. Daleszyn leży na północnym zachodzie od miasta Gostynia, w gminie Gostyń, w województwie wielkopolskim, na wysoczyźnie leszczyńskiej w okolicy, która bardzo wcześnie była zamieszkana przez ludność słowiańską. Świadczą o tym okopy i różne znaleziska w najbliższej okolicy, jak np. w Markowie, Kunowie i Dusinie. Nazwa Daleszyn pochodzi od słowiańskiego imienia Dalesz albo Dalesza. W roku 1473 żył kmieć o imieniu Dalesch, Daleszko.

W XI wieku znajdował się tu jeden z pierwszych w okolicy grodów stożkowych. Pierwsze wzmianki o wsi Daleszyn pochodzą z 1300 roku. Pod koniec XIV wieku wieś przeszła na własność właścicieli Gostynia, a w 1444 roku trafiła we władanie rodziny Borków z Osiecznej. Potem kolejno Daleszyn zmieniał właścicieli. Należał w latach 1462 – 1464 do Mikołaja Drzeczkowskiego, a od drugiej połowy XV wieku do rodziny Radomskich z Drzeczkowa, nazwanych później Daleszyńskimi. Od 1743 roku przeszła na własność Wawrzyńca Będorskiego, który w 1765 roku sprowadził Olendrów. Przybysze zorganizowali układ przestrzenny wsi. W 1910 roku majątek przejęła pruska Komisja Kolonizacyjna i został on rozparcelowany pomiędzy właścicieli niemieckich.

O dzisiejszym Daleszynie można przeczytać na stronie internetowej „Kroniki wsi Daleszyn” www.daleszyn.gostyn24.plWspółpraca

Mutual Credo sp. z o.o. Organizacja Pożytku Publicznego.

Spółka, jako promotor zdrowia prowadzi działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia. Podstawowym celem tych działań jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia, popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych.

Stajnia Daleszyn Wio koniku.

Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli koni. Zajmuje ono obszar około 45 ha, na którym uprawiane jest głównie zboże, część stanowią łąki i pastwiska niezbędne przy hodowli koni. Na terenie gospodarstwa zlokalizowany jest parkur do jazdy konnej.

Fundacja Do Ut Des.

Fundacja Do Ut Des przyjęła nowatorską ideę zasady wzajemności polegającej na tym, iż fundacja wspierając swoich beneficjentów, w tym dzieci chore na raka, nie oczekuje od nich zmaterializowanego odwzajemnienia się, a jedynie spontanicznego podziękowania  lub szczerego uśmiechu.


Zaproszenie

Społeczne Gospodarstwo Rolne jest elementem Fajnej Farmy, w skład której, wchodzą: Stajnia Daleszyn "Wio koniku", Klub jeździecki "Merkury" oraz gospodarstwo rolne o powierzchni około 45 ha.

 

Kontakt